13.03.2019 Kolmapäev

Dividendi maksustamise muudatused 2019

Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant.
Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant. erakogu

Alates 1. jaanuarist 2019 saab rakendada tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 501, mis käsitleb tulumaksu regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, mille puhul maksumäär on 14/86 ja mitte 20/80.

Dividendi maksmise õiguslikud alused

Dividendi maksmise õiguslik käsitlus on toodud äriseadustikus (edaspidi -- ÄS) ning näiteks ÄS-i § 157 lg 1 sätestab, et osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel. ÄS-i § 157 lg 2 sätestab, et osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsiaseltsi puhul on dividendi maksmise kord toodud ÄS-i § 276 – 279  ja üldpõhimõtted on samad, mis osaühingu puhul.

Äriseadustiku kohaselt saab dividendi maksta ainult eelmiste perioodide puhaskasumi arvelt.

Dividendi tulumaksu kohta on RTJ 8“Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“ punkt 46 sätestanud järgmist:

“Dividendide väljamaksmisega või muude omakapitali vähendavate väljamaksete tegemisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustise ja kuluna dividendide või muude omakapitali vähendavate väljamaksete väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal nad tegelikult välja makstakse.„

Seega väljakuulutatud dividend on ilma tulumaksuta summa ja tulumaks (määr 20/80 või 14/86) arvutatakse lisaks dividendi summale.

Küll aga näeb seadus ette juhtumid,  millal väljakuulutatud dividendilt tuleb tulumaks 7% kinni pidada.

Kaks erinevat tulumaksu

Dividendide maksustamisel tuleb arvestada, et edaspidi on kaks erinevat tulumaksu:

  • üks on dividendi maksva äriühingu makstav tulumaks (määr 20/80 või 14/86), mis makstakse lisaks dividendi summale;
  • teine on füüsilise isiku tulumaks ehk füüsilisele isikule makstud dividendilt tulumaksu kinnipidamine (määr 7 protsenti), mis tähendab, et füüsiline isik saab kinnipeetud tulumaksu võrra vähem dividendi kätte.

Dividendilt tulumaksu kinnipidamist ei rakendatud Eestis perioodil 2009 - 2018.

Regulaarselt makstavat dividendid

Tulumaksuseaduse § 501 sätestab regulaarselt makstavate dividendide maksustamise  erikorra:

“Kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on § 50 lõigete 1 ja 2 või käesoleva paragrahvi alusel maksnud tulumaksu, väiksem või sellega võrdne, maksustatakse § 4 lõikes 5 sätestatud määraga. Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse § 50 lõike 11 alusel tulumaksust vabastatud dividendi, § 50 lõike 21 alusel tulumaksust vabastatud väljamakset ega § 502 alusel maksustatud kasumieraldist.„

Uue sätte kohaselt tuleb kasutada eelmise kolme kalendriaasta keskmist jaotatud kasumit ning üleminekusäte on toodud TuMS § 61 lg 53, mis näeb dividendi maksustamise määraga 14/86 ette sellise reegli:

“Paragrahvi 501 alusel eelmise kolme kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta 2018. Paragrahvi 4 lõikes 5 sätestatud määra rakendatakse:

1) 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;

2) 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.„

Seega 2019. aastal saaks määraga 14/86 maksustada dividende:

  • ainult siis, kui 2018 maksti dividendi ning
  • määr 14/86 kohaldub ühele kolmandikule 2018 makstud dividendisummast, mida Eesti äriühing maksustas määraga 20/80.

Aluseks tuleks võtta 2018. aastal välja makstud dividendid sõltumata sellest, millal need on välja kuulutatud ja üks kolmandik tuleks arvutada ilma tulumaksuta dividendi summast.

Tulumaksu kinnipidamine

Kui äriühing maksustab dividendi maksumääraga 14/86, siis  tuleb selliselt maksustatud dividendi summalt, mis on makstud füüsilisele isikule (nii residendile kui ka mitteresidendile), täiendavalt kinni pidada 7 protsenti tulumaksu.

Siinkohal pole oluline, kas dividend on maksustatav 14/86 määraga dividendi maksva äriühingu tasandil või mõnel varasemal etapil (näiteks emaettevõte sai tütarettevõttelt dividendi, mille tütarettevõte maksustas määraga 14/86).

Kui dividendid makstakse mistahes juriidilisele isikule (sõltumata maksumäärast 20/80 või 14/86), siis tulumaksu dividendidelt kinni ei peeta.

Kuigi TuMS-i § 41 punkt 72 näeb ette dividendilt kinnipeetava tulumaksu 7 protsenti, tuleb arvestada, et kui dividend makstakse mitteresidendist füüsilisele isikule ning talle rakendub vastava riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, siis tuleks dividendilt tulumaksu kinni pidada vastavalt maksulepingule.

Maksulepingu  rakendamiseks peab mitteresident esitama oma riigi pädeva organi dokumendi (residentsuse tõendi), et ta on selle riigi resident.

Mõnel juhul on maksulepingus dividendilt kinnipeetava tulumaksu määr väiksem kui 7 protsenti ja siis tuleks rakendada maksulepingus toodud madalamat maksumäära.

TuMS-i § 50 lg 11 näeb ette juhtumid, millal tütarettevõttelt saadud dividendi edasimaksmisel neid dividende enam tulumaksuga ei maksustata, kuid neid dividende ei võeta arvesse ka ühe kolmandiku (ehk kolme aasta keskmise) dividendi summa arvutamisel.

Tütarettevõttelt  saadud dividendi edasimaksmisel ei peeta tulumaksu kinni sõltumata dividendi saajast.

Kui äriühing maksustab dividendi maksumääraga 20/80 vastavalt TuMS-i § 50 lg 1 ja maksab need füüsilisele isikule, siis füüsilisele isikule makstud selliselt maksustatud dividendilt tulumaksu kinni ei peeta ja see dividend ei ole füüsilise isiku Eestis maksustatav tulu.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldati 2019 jaanuaris selgitused dividendide uuest maksustamise korrast, kus eriti rõhutati asjaolu, et uue korra rakendamine on kohustuslik.

Alljärgnevalt mõned näited dividendide maksustamisest 2019.aastal.

Näide 1

Kui Eesti tütarühing maksab 2019. aastal dividende 100 000 eurot ainult oma emaettevõttele ja osa dividende on tütarettevõte maksustanud määraga 20/80 ja osa määraga 14/86, siis nendelt dividendidelt tütarettevõte tulumaksu kinni ei pea, olenemata sellest, kas emaettevõte on residendist või mitteresidendist juriidiline isik.

Näide 2

Eesti emaettevõte sai 2019. aastal Eesti tütarettevõttelt dividende 100 000 eurot, millest tütarettevõte maksustas 20 000 eurot maksumääraga 14/86 ja 80 000 eurot maksumääraga 20/80.

Eesti emaettevõte maksab tütarettevõttelt saadud dividendi oma residendist füüsilisest isikust ainuomanikule.

Emaettevõte peab 7 protsenti tulumaksu kinni pidama 20 000 eurolt dividendidelt, mida tütarettevõte maksustas maksumääraga 14/86. Kinnipeetud tulumaks on 1400 eurot (20 000 eurot x 7 protsenti.)

Emaettevõte füüsilisest isikust ainuosanikule makstavaid dividende summas 100 000 eurot tulumaksuga (määr 20/80 või 14/86) ei maksustata.

Näide 3

2018. aastal kuulutati välja ja maksti dividende oma kasumist 60 000 eurot. Maksuvaba (ehk tütarettevõttelt saadud) dividende ei ole. Tulumaks  on 15 000 eurot (60 000  eurot x 20:80).

Kokku 2018. aastal tulumaksuga dividendide summa on 75 000 eurot ( 60 000 eurot +15 000  eurot).

2019. aastal kuulutatakse välja dividendid 100 000 eurot oma kasumist, maksuvaba osa ei ole. Ainuosanik on residendist füüsiline isik.

Tulumaks maksumääraga 14/86 arvutatakse dividendilt 20 000 eurot (60 000 eurot : 3)  ja samalt summalt (ehk 20 000 eurot) tuleb füüsilisele isikule makstud dividendilt 7% tulumaksu kinni pidada.

Ülejäänud dividendid  summas 80 000  eurot (100 000  eurot– 20 000  eurot) maksustatakse maksumääraga 20/80, ehk tulumaks on 20 000 eurot (80 000 eurot x 20:80).

Tulumaks määraga 14/86 on 3255,81 eurot  ( 20 000  eourot x 14 : 86 ).

Kinnipeetav tulumaks  on 1400 eurot ( 20 000 eurot x 7 protsenti).

Ainuosanikule ülekantav dividend  on 98 600 eurot  (80 000eurot + 20 000 eurot– 1400  eurot).

Eeltoodud näitest selgub, et äriühingu kogukulu:

  • vana korra kohaselt 125 000 eurot

(100 000 eurot x 20:80 = 25 000 eurot) + 100 000 eurot =125 000 eurot;

  • uue korra kohaselt 123 256 eurot

98 600 eurot + 1400 eurot + 20 000 eurot +3256 eurot = 123 256 eurot,

kuid ainuosanik saab kätte kinnipeetud tulumaksu (ehk 1400 eurot) võrra vähem dividende, kui ta oleks saanud vana korra kohaselt.

Näide 4

2018. aastal kuulutati välja ja maksti dividende oma kasumist 60 000 eurot. Maksuvaba (ehk tütarettevõttelt saadud) dividende ei ole. Tulumaks  on 15 000 eurot (60 000 eurot x 20:80).

Kokku 2018. aasta tulumaksuga dividendide summa on 75 000 eurot (60 000 eurot + 15 000 eurot).

2019. aastal kuulutatakse välja dividendid 100 000 eurot oma kasumist, maksuvaba osa ei ole. Ainuosanik on Soome residendist füüsiline isik.

Tulumaks maksumääraga 14/86 arvutatakse dividendidelt 20 000 eurot (60 000 eurot : 3 ) ja samalt summalt (ehk 20 000 eurot) tuleb füüsilisele isikule makstud dividendidelt 7 protsenti tulumaksu kinni pidada.

Ülejäänud dividendid 80 000 eurot (100 000 eurot – 20 000 eurot) maksustatakse maksumääraga 20/80, ehk tulumaks  on 20 000 eurot (80 000 eurot x 20 : 80).

Tulumaks määraga 14/86 on 3255,81 eurot (20 000 eurot x 14:86).

Kinnipeetav tulumaks  on1400 eurot (20 000 eurot x 7 protsenti).

Ainuosanikule (ehk Soome residendist füüsiline isik) ülekantav dividendide summa on 98 600 eurot  (80 000 eurot + 20 000 eurot – 1400 eurot).

Näide 5

2018. aastal kuulutati välja ja maksti dividende oma kasumist 60 000 eurot. Maksuvaba (ehk tütarettevõttelt saadud) dividende ei ole. Tulumaks  on 15 000 eurot (60 000 eurot x 20 : 80). Kokku 2018.aasta tulumaksuga dividendide summa on 75 000 eurot (60 000 eurot + 15 000 eurot ).

2019. aastal kuulutatakse välja dividendid 100 000 eurot oma kasumist, maksuvaba osa ei ole. Ainuosanik on Soome residendist juriidiline isik.

Tulumaks maksumääraga 14/86 arvutatakse dividendilt 20 000 eurot  (60 000 eurot : 3)

Ülejäänud dividendid summas 80 000 eurot (100 000 eurot – 20 000 eurot) maksustatakse maksumääraga 20/80, ehk tulumaks  on 20 000 eurot (80 000 eurot x 20:80).

Tulumaks määraga 14/86 on 3255,81 eurot (20 000 eurot x 14 : 86).

Ainuosanikule ülekantavad dividendid on100 000  eurot (80 000 eurot + 20 000 eurot ).

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes